Jak funguje jednotka 2000 UW?

TECHNOLOGIE ÚPRAVY PODZEMNÍCH VOD
řešení pro objem 2 m3/hod

​URČENÍ ZAŘÍZENÍ
Podzemní zdroj vody (studna, vrt), zatížený rozpustnými a nerozpustnými látkami, Fe a Mn, tvrdostí a bakteriologickým znečištěním, vody kalné (písek, jíl, prach)
Pro odstranění mechanického a bakteriologického znečištění; odstranění kalů, Fe a Mn, vody s
vysokou tvrdostí a vysoké koncentrace CHSK (organické znečištění), úpravu pH.
Výstupní voda je měkká, čirá, bez Fe a Mn, bez organického a bakteriologického znečištění, pH
neutrální.
Ostatní parametry splňují požadavky EU vyhlášky.

 
DWTP Mechanické
nečistoty
Železo
(Fe)
Mangan
(Mn)
Tvrdost
vody
Zákal Bakterie Koliformní
organismy
Kultivované
organismy
Viry Dusičnany Dusitany Pesticidy Těžké
kovy
Organické
znečištění
Radon Koloidní
látky
Pachy Chuť Úprava
pH

2000 UW

6000
UW

12000
UW


LEGENDA
✓ - Zařízení dokáže odstranit tyto znečištění
★ - Neobsahuje základní zařízení, lze však tímto zařízením doplnit


POPIS SYSTÉMU
Voda je přivedena na automaticky čištěný diskový předfiltr, který slouží pro zachycení mechanického znečištění většího jak 130 μm. Zároveň slouží jako ochrana řídících jednotek následných filtrů před poškozením.
Za mechanickým předfiltrem se do vody dávkuje pomocí elektromagnetických dávkovacích čerpadel oxidační činidlo a další látky pro zajištění hygienizace vody a pro předoxidaci železa a manganu. Voda se homogenizuje v reakční nádobě se zdržením 4 minuty, kde dochází k oxidaci rozpuštěných látek a dále pak k jejich následné separaci na dvojici paralelně zapojených filtrů. Na filtrech se speciální náplní dochází k odstranění Fe a Mn z vody. Celý proces probíhá automaticky včetně regenerace i praní filtrů.
Po odstranění železa a manganu dochází ve vodě ke snížení tvrdosti na duplexním změkčovacím katexovém filtru. Zde dochází k výměně iontů vápníku za ionty sodíku a tím ke snížení tvrdosti. Regenerace probíhá na základě protečeného množství vody nebo časově. Automatické duplexní katexové filtry se regenerují solným roztokem vody.
Jednotka je automatická, bezobslužná, zahrnující veškeré kontroly funkcí (měření sledovaných parametrů průtoků, tlaků, tlakových ztrát, hladiny Fe a Mn, volného chloru, pH a tvrdosti) včetně sledování hladin provozních chemikálií. Paralelní zapojení duplexních filtrů umožnuje postupnou regeneraci nebo praní tak, aby se prací cykly nebo regenerace časově nepřekrývali a tím byla zajištěna kontinuální dodávka pitné vody.